วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555


วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ 2555

วิชา การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย EAED 2203

เวลาเรียน 8.30 - 12.20 น.   วันนี้เข้างานกิจกรรมอาเซียนที่ศูนย์ครู โดยมีวิยยากรเป็นผอ.ราตรี  ศรีไพวรรณโรงเรียนพระยาประเสริฐ สุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  ก่อนที่ท่านผอ.จะได้บรรยายเรื่องอาเซียนนั้น  ท่านก็ได้ให้นักศึกษาทำข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน 


อาเซียน  เกิดที่แหลมแท่น  จังหวัดชลบุรี  เกิดขึ้นเวลา 10.50 น. วันที่ 8สิงหาคม วิถีอาเซียนจะมุ่งไปสู้่สันติสุข

คำขวัญของอาเซียน  

One Vision One Identity One Community
หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์   หนึ่งประชาคม

ตราสัญลักษณ์ของอาเซียน

ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกัน


สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ                                
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ 
สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง


สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน

ไทย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปรค์


กฎบัตรอาเซียน 

16 ธันวาคม พ.ศ. 2551
สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยู่ที่่ กรุ่งจากาตาร์
เลขาธิการ : ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2551)หลักพื้นฐานของอาเซียน

1. การตัดสินใจโดยหลักฉันทามติ
2. การไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน
3. ร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน

3 เสาหลักที่อาเซียนต้องทำ

เสาที่1  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ( APSC )
เสาที่2  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )
เสาที่3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ( ASCC )


เพลงประจำอาเซียน 
“The ASEAN Way”
เป็นผลงานจากประเทศไทยที่ชนะเลิศจากการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน 
ประพันธ์โดยนายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง)
ได้เริ่มใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการครั้งแรกในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


เนื้อร้อง ภาษาไทย
พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว
สัญญาณแห่ง สัญญาทางใจ
วันที่เรามาพบกัน
อาเซียน เป็นหนึ่ง ดังที่เราปรารถนา
เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้น
หล่อหลวมจิตใจ ให้เป็นหนึ่งเดียว
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์
ให้สังคมนี้ มีแต่แบ่งปัน
เศรษฐกิจ มั่นคง ก้าวไกลเนื้อร้อง ภาษาอังกฤษ
Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Look-in out-ward to the world.
For peace, our goal from the very start
And prosperity to last.
WE dare to dream we care to share.
Together for ASEAN
We dare to dream,
We care to share for it's the way of ASEAN.

กลุ่มอาชีพที่เข้าสู่อาเซียนคือ

1. แพทย์
2. วิศวกร
3. พยาบาล
4.ทันตแพทย์
5. สถาปัตยกรรม
6.สถาปนิก
7. ประกอบการท่องเที่ยว
8. บัญชี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น